โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (BAC) ครั้งที่ 6/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนและหารือการบริหารงานตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯร่วมกัน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดประชุมทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประธานในที่ประชุมแจ้งทราบเรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวอาคารถล่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้จากชุมชนสู่ Project Based Learning  และโครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ขณะที่ฝ่ายคลังและพัสดุรายงานการใช้เงินงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนแจ้งการดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานประจำปี 2558  การจัดทำรหัสงบประมาณ โครงการ ที่ได้จัดสรรในระบบ ERP (ใหม่) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งผลการดำเนินงานแต่ละหลักสูตร ด้านการเผยแพร่งานวิจัย และสรุปการเสนอ Concept Paper เพื่อของบประมาณ พ.ศ.2561 

  ข่าว/ ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา