โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่น 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่น 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        25 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินงาน  โดยในส่วนของภาคการศึกษานั้นเรามีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำแนวคิดและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนามาสร้างให้เป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ได้ ขอชื่นชมผู้ประกอบการทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจหวังว่าในการอบรมท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจได้

สำหรับการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)  รุ่น 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 จากการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการ มีผู้สนใจจากหลากหลายธุรกิจเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน ซึ่งธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะเข้าสู่การดำเนินงานในระยะที่ 2 ในขั้นตอนของการจัดทำแผนธุรกิจต่อไป

ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา