โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี อ.เบ็ญญา อินวรรณ์ และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นวิทยากร

          สำหรับโปรแกรม Rosetta Stone เป็นโปรแกรมภาษาออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดในเบื้องต้น มีทั้งหมด 5 บทเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและฝึกฝนได้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4ด้านของการเรียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

          ภาพ :จารุวรรณ สุยะ / อภิรดา คำฟูบุตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา