โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-27

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี อ.เบ็ญญา อินวรรณ์ และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.30-17.00 น.ณ หอประชุมสระหงส์  1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผู้ประสงค์นำเสนอผลงานวิจัยให้ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpru-graduate.com หรือ โทร.089-2868654 ,085-1041635 (ค่าลงทะเบียนท... >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัย มทร.ล้านา ลำปาง นำทีมสร้างเตาต้มน้ำอ้อย ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ กลุ่มงานการตลาด ผู้ช่วยศาสตรา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา