โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1251 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 กรกฎาคม 2562  ทีมงานเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อเพิ่มทักษะทางการสอนโดยใช้ STEM เป็นสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แก่โรงเรียนเครือข่าย  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน นักเรียน และกระบวนการเรียนรู้  การจัดโครงการ ครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและนักศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาเครือข่าย ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ,PLC (Professional   Learning Community) หรือรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิด กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลา  ในการจัดอบรมจะประกอบไปด้วยการพัฒนาโมดูลสมรรถนะ  การเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาเครือข่ายสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาด้วยตัวเองในอนาคตได้
          การจัดอบรมดังกล่าวมีสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วม 80 คน จาก  16 สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  โรงเรียนเมืองมายวิทยา  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกา   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนเมืองปานวิทยา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
          ที่มาของข่าว : ทีมงานเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM  มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา