โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 กรกฏาคม 2562 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“ลูกแม่วัง จิตอาสา” ณ วัดพระธาตุเสด็จ หมู่ 5  ต.บ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า “จิตอาสา” และ “จิตสำนึกเพื่อชุมชน”รวมทั้งเป็นการแสดงความเอาใจใส่ชุมชน
          กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN 103  เข้ากับการบริการวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน อีกทั้งกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา
          ข่าว /ภาพ : อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา