โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ

     วันนี้ (26 มิ.ย.62) ที่ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคถ่ายภาพด้สยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจากคุณกุสุมา เริงจินดา จากบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จํากัด เป็นวิทยากรฯ มีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 72 คน

     สำหรับโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคถ่ายภาพด้สยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ภายใต้งบประมาณโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพระบบปฎิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคโมเดล Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องดังกล่าวให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางวิชาการ และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ


ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพระบบปฎิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคโมเดล Thailand 4.0 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา