โลโก้เว็บไซต์ BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอของแต่ละหลักสูตรในคณะ โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม
          การจัดประชุมดังกล่าวมีการสรุปการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร และสรุปการบริหารงานในรอบปี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีการศึกษา 2562
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา