โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     

            คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศและห้องเรียนอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน Brawijaya-RMUTLL International Class Program (BRIC Programe 2019) ณ   ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562
            การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการ BRIC ก่อนเดินทางเข้าศึกษา ณ ห้องเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับทัศนคติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ที่มาของข่าว : ผศ.วรัญญา  ธาราเวชรักษ์
           ภาพ : พจมาศ  คำปันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา