โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 493 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (26 มี.ค.62) ที่ศาลาประชาคมบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว และคณะกรรมทำงานโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวชี้แจงการโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว โดยมีเกษตร กลุ่มวิสหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บ้านม่อนเขาแก้วเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ภายหลังการชี้แจงโครงการฯ คณะวิทยากรและผู้ชำนาญการงานบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และชาวบ้านชุมชนบ้านม่อนเขาแก้วได้ร่วมกันถอดบทเรียนกรอบแนวคิดของคนในชุมชน เพื่อสร้างองค์รู้วิจัยชุมชน รวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยชุมชน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาและต่อยอดสู่การวิจัยฯ
          อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอาศัยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ให้สามาถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจจทย์แก้ไขปัญหาของพื้นที่ตนเอง อาจารย์นิตยา กล่าว
          ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา