โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ปี 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ปี 62

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (16 มี.ค.ุ) ที่ห้องเธียเตอร์  ชั้น 2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” โดยมีอาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์  หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก คุณโยธิน ขันกสิกรรม ผู้จัดการพัฒนาพนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และทีมงาน เป็นวิทยากร ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน, เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสมัครงาน, เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการไปสมัครงานยังสถานประกอบการต่างๆ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา