โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรม เชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าลัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรม เชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าลัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลัน และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 12 -13 มีนาคม 2562 จำนวนประมาณ 20 คน ณ บ้านป่าลัน ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป... 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา