โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกแกงเผ็ด หมูแผ่น หมูสวรรค์ ไส้กรอกเปรี้ยว และไส้อั่ว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562
      การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทางการเกษตร ให้กับชุมชนต่อไป
      ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา