โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจลำปาง จับมือชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริหารธุรกิจลำปาง จับมือชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง ของจังหวัดลำปาง ณ ห้อง CB 106 อาคารคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับประสบการณ์ด้านวิชาชีพนอกเหนือจากในห้องเรียน
          ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในกรอบ TQF ทางคณะจึงได้ร่วมกับชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง ซึ่งลำปาง ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด โดยรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงฐานทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตามกระแสการท่องเที่ยวแบบใหม่  โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ และนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีเข้าร่วม
           สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี อ.กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ อ.กรณิศ เบี้ยอุดร อาจารย์หลักสูตรการจัดการ เป็นผู้ประสานงาน
           ภาพ :จตุพร  โปธาคำ
           ที่มาของข่าว : ดร.พวงทอง วังราษฏร์
           เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา