โลโก้เว็บไซต์ 19 ม.ค.65: มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

19 ม.ค.65: มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 มหาวิทยาลัย
  วันที่ 19 มกราคม พศ. 2565 ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา