โลโก้เว็บไซต์ กฐินพระราชทาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กฐินพระราชทาน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา