โลโก้เว็บไซต์ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนากองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา