โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-11-16

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ Big Cleaning Day ที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามหลัก 5 ส. และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ ในกิจกรรมมีนักศึกษาจิตอาสาของคณะฯ สละเวลาในช่วงปิดภาคเรียน มาร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW.  Manufacturing จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW  Manufacturing  จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมี ผศ.พงศกร. สุรินทร์,  อ.อนาวิล ทิพย์บุญราช, และอ.รัชนีวรรณ  สันลาด  ดูแลนักศึกษาในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน  จำนวน 20 คน ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางต่อการพัฒนาตนเองของนัก... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา