โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-11

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ จัดฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา