โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-01

อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           30 กันยายน 2561 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำสลัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ กว่า 30 คน ณ ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน มูลนิธิอุ่นใจ (pun pun) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 25 กันยายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดยอาจารย์ประเทือง  ฝั้นแก้ว อาจารย์กีรติ  วุฒิจารี  อาจารย์วิชัย  สินจักร์ อาจารย์ประจำสาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์     ได้มอบเครื่องสับสับปะรดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จเพื่อแก้ปัญหาสับปะร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา