โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-09-20

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สู่โครงการ “เปิดบ้านนักวิทย์-เกษตร” เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๒
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๐ คน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านนักวิทย์-เกษตร” เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้บ... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” ณ ห้องประชุมบูรณาการ อาคาร ICT โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ปณิฐิ  แสนจิตร หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกล่าวต้อนรั... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

      18 ก.ย. 61 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA (th) edition โดยใช้โปรแกรม Zotero ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) จำนวน 35 คน และอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔/๔ จำนวน ๓๐ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรต... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดเดิมใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดเดิมใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้าวก่อสร้างปรับปรุงตึก วทอ.ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึก วทอ.ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 546,850 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมโค ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมโค ในวันที่ 19 กันยายน 2561  ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา