โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-12-21

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึงเวา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nkp-hospital.go.th >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการประกดนวัตรกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการประกดนวัตรกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ www.mua.go.th  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือเวียน >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

            บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในจำนวนหลายอัตร ในตำแหน่งต่อไปนี้ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ พนักงานขับรถเครน พนักงานขับรถเกรด พนักงานขับรถเฮี๊ยบ พนักงานขับรถขุด Shovel พนักงานขับรถแบ๊คโฮ พนักงานขับรถน้ำ 50,000 L พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้าแรงสูง โฟร์แมนงานดิน >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เพทาอขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลาจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เพทาอขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครขอรับทุนฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ภายในวันที่ 10 ม... >> อ่านต่อ


การรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและอู้กำเมือง
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและอู้กำเมืองในวันศุกร์ และสามารถดูรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองลำปางได้ที่ Website สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  http://www.m-culture.go.th/lampang >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทร.053-112333 ต่อ 110 หรือ โทร.089-8512219 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                เทศบาลเมืองตันเปา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561  ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา