โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-29

การออกใบเสร็จชำระเงินกู้ใน Application
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออก Application ชื่อ GHbank Smart Receipt เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดูรายละเอียดใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคาร โดยสามาระเข้าดูรายละเอียดย้อนหลังได้หลังสิ้นเดือน 3 วัน ทำการ ซึ่งใบเสร็จดังกล่าวสามารถนำไปเป็นหลักฐานการผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องรอใบเสร็จที่ธนาคารนำส่งทางไปราณีย์หรือมาขอรับที่สาขาธนาคารอีกต่อไป   >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตร การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร หลักสูตร การบริหารสำนักงาน หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาบึคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป้นผุ้นำ หลักสูตร การทำชำนาญการ/ชำนายงาน หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ >> อ่านต่อ


แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่1)
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               การเคหะแห่งชาติ  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่1 ) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ระหว่างงวันที่ 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่    ทางโครงการจึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงแรมนครพิงค์ พาเลช จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ขอสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์สนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม  2560 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 มก... >> อ่านต่อเชิญส่งบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามข้อมูล ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาแนวทางการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http:research.swu.ac.th/swucon/1th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 11018 - 11019 หรือ E - mail : swuresearch2018@gmail.com วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครมวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยังยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี  ระหว่างบ้าน โทรศัพท์ 032 261790 ต่อ 1200, 1201 หรือ 098 4974628 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5”
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหารประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน คือ “การวิจัยข้าวไทย สู่ ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อการวิจัยด้านข้าวที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายศรันภัทร  การสมพจน์  นักประชาสัมพันธ์ สวก. โทรศัพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 14


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา