โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-01

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง                                        เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรม Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 รับด่วนจำนวนจำกัด 30 คน ลงทะเบียนก่อน 30 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีห้องน้ำ การทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์กุลชลี วงษ์ไทยและนางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ เป็นผู้ควบคุม          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา