โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-01

ประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2559
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 “พลังพลเมือง จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” หากสนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประขาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

       สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพัน์การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม -5 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-4333017-9 >> อ่านต่อ


แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯการบันเทิงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯการบันเทิงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย จากเดิม วันที่ 2-6 สิงหาคม  2559 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-31 ตุลาคม  2559 โดยใช้สถานที่เดิม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-6392165... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งปม.2559
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 กรมพลศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ 2559 เพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลากรและหน่วยงสนในการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านันทนาการของกรมพลศึกษา ถือเป็นต้นแบบทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรนันทนาการจะได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ รับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม  2559 >> อ่านต่อประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ >> อ่านต่อโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม  2559 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พิษณุโลก และลำปาง จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา