โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-25

ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษญี่ปุ่นประจำปี 2559
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2559  ซึ่งจะจัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิธีการสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และสมัครทาง online  ได้ที่ www.jlptonlinethauland.com &... >> อ่านต่อ


การเผยแพร่คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการขอใช้ที่ราชพัสดุ และหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยดาวน์โหลดคู่มือฯได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ เมนูบริการข้อมูล/คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุสำหรั... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตร Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 25 -26 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องคีรีมาศ ชั้น 1 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและสร้างหลักสูตร  Modular System (English Program) ด้านเกษตรศาสตร์ ให้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา