โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ เพื่อรองรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เช่น เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตามรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> อ่านต่อ


การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2558
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด  ประจำปี  2558  จำนวน  210  รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้    1.ครุภัณฑ์สำนักงาน                 จำนวน  103  รายการ                2.คร... >> อ่านต่อ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พศ.2561
อังคาร 10 ตุลาคม 2560

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรับนั้น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560

                มหาวิทยาลัยฯขอประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2   จำนวน 54 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยมีราคาประเมินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 138,376.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 54 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง  ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
พุธ 22 มีนาคม 2560

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน  1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม  2560  เวลา 08.30-16.30 น . ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 รายนั้น    คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการ  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ  มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3
อังคาร 7 มีนาคม 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7-20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ รายละเอียดดังแนบ          ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 24


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา