โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำหนดตีพิมพ์ 6 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่  . https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij  หรือติดต่อคุณสมัชญา  พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-5680296 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ
จันทร์ 5 เมษายน 2564

          สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำปางขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง >> อ่านต่อ


ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
จันทร์ 5 เมษายน 2564

     สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


แจ้งการเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564

                      ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ 64
อังคาร 30 มีนาคม 2564

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2209 3755 >> อ่านต่อ


แจ้งหลักสูตรอบรมสำหรับสถานประกอบการ
อังคาร 30 มีนาคม 2564

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 23 หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ  ตามรายละเอียดแนบ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุริยาพร  สุต๋าคำ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2014 หรือเฟสบุ๊ก : BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หัวข้อการอบรม >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2564
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [[ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ]] ผู้เขียนสามารถเลือก เขียน/ส่ง บทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้  รอบรั้ว มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ตามข้อบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้มีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และมติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  จึงแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย ดังมีรายละเอียดในเอกสารแน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ประจำปี 2564
พุธ 24 มีนาคม 2564

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 5  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [[ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ]]    โดยสามารถส่งบทความ หรือ เข้าดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : >> อ่านต่อ


วีดิทัศน์แนะนำ : E-JOBS RMUTL ระบบภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต มทร.ล้านนา
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

E-JOBS RMUTL ระบบภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต มทร.ล้านนา ลิงค์ระบบ : https://ejobs.rmutl.ac.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...  งานติดตามบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1406 Facebook Fanpage : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1313


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา