โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้


คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์
ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564

  คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์ โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2556 จำนวน 153 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือเรื่อง "คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์" เล่มนี้ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์งานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ... >> อ่านต่อ


แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

  แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2550 จำนวน 149 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ :  หนังสือรวบรวมข้อมูลการจัดสร้างแจกันเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ใบ โดยแต่ละใบได้จารึกพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สำคัญๆ จากพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติและพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานับปกา... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการวิจัย การบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564

  ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ประเภทผลงาน ด้านการวิจัย   บทสรุป การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าตราสินค้ากาแฟพิเศษในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม... >> อ่านต่อ


นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 64 : Did you Know… RMUTL WIFI ที่ให้บริการ ?
จันทร์ 21 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ :  +++ แนะนำให้ใช้ RMUTL WIFI ลำดับที่ 1. @Internet-RMUTL +++ Username & Password : RMUTL ACCOUNT (https://arit.rmutl.ac.th/search_email) +++ คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย : https://ar... >> อ่านต่อ


Did you know... : RMUTL Account...คืออะไร ?
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซฟอท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ --------------------------- สมัครใช้บริการสารสนเทศ Email ( >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ทั้งในรายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และวิชาพื้นฐานทั่วไป   คณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้  วิธีการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทเรียนต่างๆในการทำงานโดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hand-On) รวมถึ... >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564

คู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กร และวิธีควบคุมกระบวนการ  มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทําให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ สามารถปฏิบัติงาน... >> อ่านต่อ


วิดีโอแนะนำ : การเตรียมความพร้อมการตอบแบบประเมินในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านระบบออนไลน์ หน่วย มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564

การเตรียมความพร้อมการตอบแบบประเมินในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านระบบออนไลน์ หน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ชุดวิดีทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา (SDGS)
ศุกร์ 16 เมษายน 2564

  ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ชุดวีดิทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ให้พัฒนาประเทศไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 28


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา