โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรม English Camp แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรม English Camp แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ( RMUTL English Camp  2019 ) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และทักษะการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา
         อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้ภาษา เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมร่วมกัน นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาที่จะได้ฝึกออกเสียง การตอบคำถาม การอธิบายวัตถุ การอ่านบทความถึงสิ่งอ้างอิงต่างๆ  รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมกับวิทยากรเจ้าของภาษา โดยนักศึกษาจะได้สัมผัสวัฒนธรรมการใช้ภาษาจากวิทยากรเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย
        ด้านอาจารย์ปรียารัตน์  ศรีชัยวงศ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษได้รับเกียรติวิทยากรจากอาสาสมัครชาวอเมริกันจากองค์กร YMAM MADISON  8 ท่าน จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านการร้องเพลง  การเล่นเกม เพื่อให้นักศึกษาฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการฟัง การพูดจากวิทยากรเจ้าของภาษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 150 คน
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเรียนรู้การทำงานร่วมกันของนักศึกษาอีกด้วย
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : อภิรดา  คำฟูบุตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา