โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Amazing Thailand’s “Open to the New Shades Once as a Tourist” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Amazing Thailand’s “Open to the New Shades Once as a Tourist”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Amazing Thailand’s “Open to the New Shades Once as a Tourist” ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7
          อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 ได้รับมอบหมายจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand’s “Open to the New Shades Once as a Tourist” ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าว ผู้จัดมีการกำหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 10 ทีม  แต่ละทีมจะประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยที่กระจายเข้าร่วม               
          สำหรับการแข่งขันดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนเกาะศาลเจ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ย่านคลองบางระมาดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 8 ของกรุงเทพฯ มีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เหตุที่เรียกว่าเป็นเกาะเนื่องจากพื้นที่ถูกล้อมรอบด้วยคลองสายหลัก 2 สาย คือคลองบางระมาดและคลองบ้านไทร และมีคลองลัดวัดจำปาเชื่อมคลองทั้งสองสายเข้าด้วยกันทำให้พื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นเกาะ  จากนั้นทีมนักศึกษาต้องทำการระดมสมองเพื่อคิดแผนธุรกิจให้กับชุมชนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยจากการแข่งขันนายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สมาชิกทีม Harmony คว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจดังกล่าว อาจารย์ผู้ควบคุมกล่าวในตอนท้าย
          ด้านนายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า งานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์หลายด้าน ขอขอบคุณคณะและมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นศักยภาพในการเปิดเวทีเพื่อพัฒนานักศึกษา ขอบคุณอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยฝึกสอน ขอบคุณอาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์ผู้ควบคุมที่คอยให้คำปรึกษา  และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกในทีม Harmony ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและทำงานในสายงานบริหารธุรกิจได้ในอนาคต
         สำหรับผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Amazing Thailand’s “Open to the New Shades Once as a Tourist” มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศ ทีม Harmony นายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) นักศึกษา จาก มทร.ล้านนา ลำปาง  รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม รวมมิตร นางสาวสุพนิตตา ยะทา นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษาจาก มทร.ล้านนา เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ไม่เป็นสองรองใคร นางสาวปิยสิริ ภิราษร) นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) ระดับปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษาจาก มทร.ล้านนา เชียงราย
                ข่าว : อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
                เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ
                ที่มาของข่าว / ภาพ : อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ และ อ.คนึงนุช สารอินจักร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา