โลโก้เว็บไซต์ เจ๋ง!!! นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัล ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เจ๋ง!!! นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัล ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจและรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า  งานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.  เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจร่วมกันจัดขึ้นโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด "Global business
          รองคณบดีฯกล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ส่งนายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน) และนายพุฒิพงศ์ ฉิมปุ่น  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน) เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ เป็นผู้ควบคุม และส่งนายณรงค์ธร ดาจักร  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน) และนางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ  โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ เป็นผู้ควบคุม
          การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจครั้งนี้ มีการนักศึกษาออกเป็น 10 ทีม ซึ่งทุกๆ ทีมจะประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยที่กระจายเข้าร่วมแต่ละทีมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและฝึกกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยผลการแข่งขันปรากฎว่านายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ตัวแทนนักศึกษาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง สมาชิกทีม Harmony คว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ และนายณรงค์ธร ดาจักร นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สมาชิกทีมหมายเลข 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ นับเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง รองคณบดีฯกล่าวในตอนท้าย
         ทั้งนี้งานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 จัดการแข่งขัน  10 รายการ ประกอบด้วย  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ  การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  การแสดงนิทรรศการของอาจารย์และนักศึกษา  การประกวดผลงานสหกิจศึกษาการประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ภาษาอังกฤษ)  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขัน E-Sports  การประกวด RMUT SMART Gen.2019
         ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ /ที่มาของข่าว :อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ และ อ.คนึงนุช สารอินจักร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา