โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุม VDO Conferece 6 พื้นที่ ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดประชุม VDO Conferece 6 พื้นที่ ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ 14 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานประชุม Video Conference ติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 6 พื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก ตาก ลำปาง

        การประชุม Conference ดังกล่าว เพื่อเป็นการกำกับติดตามข้อมูลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การกำกับติดตามการทวนสอบรายวิชา การกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้ทุกคณะนำเสนอวิธีการและขั้นตอนกำกับคิดตาม การบริหารวานมนระดับหลักสูตรและคณะในที่ประชุม การกำกับตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยขอให้จัดทำเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และการนำเสนอความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ ในส่วน มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติจากรองคณบดีทุกคณะหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา