โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลียเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

         สำหรับโครงการดังกล่าว ฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า “จิตอาสา” และ “จิตสำนึกเพื่อชุมชน” โดยนักศึกษาร่วมพัฒนาวัด อาทิ ทำความสะอาดวัด ตรวจสอบ แก้ไขและเปลี่ยนหลอดไฟภายในวัด เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้ การแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมาย ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญยิ่ง ที่จะต้องให้นักศึกษาเริ่มมีสำนึกจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำสังคมอย่างมีจิตสำนึกต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา