โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 เน้นย้ำยื่นเอกสารก่อน 30 ธันวา 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 เน้นย้ำยื่นเอกสารก่อน 30 ธันวา 61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 525 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์ อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า นักศึกษาชาย หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ติดต่อยื่นหลักฐานได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ณ แผนกวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
          สำหรับหลักฐานในการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประกอบด้วย สำเนาใบสำคัญบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.9)  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชทานทหาร (แบบ สด.35)  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเอกสารทั้งหมดในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ และจังหวัดจะกระจายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ทั้งนี้นักศึกษาที่เคยผ่อนผันมาแล้วจากสถานศึกษาเดิม แต่ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาเดิม ต้องทำการยื่นเรื่องใหม่ทุกคน นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา หรือสอบถามอาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผศ.ขวัญชัย  บำรุงกิจ โทรศัพท์ 081-9509976 หรือ อาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์  โทรศัพท์ 087-1722419, 095-4484419  หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ


คลังรูปภาพ : ผ่อนผัน 62


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา