โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน  1  รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตของงาน โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในปีงบประมาณ  2554  ซึ่งในอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา    ยังขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน ทางฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องดำเนินการจัดเตรียมครุภัณฑ์ต่างๆเช่น ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง เพื่อให้พร้อมบริการในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ในภาคเรียนต่อไปได้ ซึ่งห้องบรรยายเรียนรวมสามารถรองรับผู้ใช้งานได้จำนวน 270 ที่นั่ง  วงเงินในการจัดหา  จำนวนเงิน  5,000,000 บาท (  ห้าล้านบาทถ้วน  ) (ในการเสนอแนะวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น  ต้องแสดงเหตุผลประกอบ)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  โทรศัพท์ 0-5434-2547-8  ต่อ  132  (สำหรับติดต่อ)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา