โลโก้เว็บไซต์ การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ล้านนาสัญจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ล้านนาสัญจร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร)   โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  และร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร
             ข่าว / ภาพ  : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา