โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 1 ใน 4 ฟาร์มของจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 1 ใน 4 ฟาร์มของจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร อาจารย์ประจำแผนกสุกรโรงเรือนระบบปิด ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรโดยมีนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเป็นผู้มอบใบรับรอง ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
           โครงการการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อจัดการปัญหาการดื้อยาและแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องเป้าประสงค์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์จึงได้สนับสนุนให้มีการขยายผลทุกพื้นที่ และได้บรรจุโครงการฯดังกล่าวอยู่ใน “แผนปฏิบัติการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564” โดยกรมควบคุมอาหารและยาสัตว์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าว และมีการขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในการนี้ มีฟาร์มสุกรในจังหวัดลำปางเข้ารับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรจำนวน 4 ฟาร์ม โดยฟาร์ม มทร.ล้านนา ลำปาง เป็น 1 ใน 4 ฟาร์มที่เข้าใบรับรองดังกล่าว ทั้งนี้ฟาร์มสุกรดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดในการผลิตสุกรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานสำหรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯสืบไป
          ข่าว / ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา