โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการชี้แจงและให้นักวิจัย ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก มทร.ล้านนา โดยมีนักวิจัยทั้ง ๓ คณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ อ.วิษณุ ช้างเนียม อ.กีรติ วุฒิจารี อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อ.นภาพร ดีสนาม อ.สมเกียรติ ตันตา ซึ่งการทำงานวิจัยดังกล่าว เพื่อนำความรู้และงานวิจัยที่ได้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นไปตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตามพันธกิจของ มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา