โลโก้เว็บไซต์ “นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

        นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การเพิ่มผลผลิต จำนวน 70 คน ได้จัดทำโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” และโครงการ  “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่8 ตุลาคม 2561   เวลา 9.30–12.00 น. ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความดีต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          สำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าว บรรดานักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ บริจาคเงินทุนและสิ่งของให้น้อง โดยมี ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้มอบของที่ระลึก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของบริจาคดังกล่าวด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน อาจาย์ที่ปรึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา