โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 719 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัยชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

         การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยร่วมกัน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ”

        สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (หัวหน้าโครงการ   อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี) ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย ดังนี้ 1.การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง (หมู่ 1) และบ้านแม่จอกฟ้า (บ้านสาขาหมู่ 5) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (หัวหน้าโครงการอาจารย์ดารารัตน์ ธาตุรักษ์) 2.การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยวาด (บ้านสาขาหมู่ 1) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (หัวหน้าโครงการอาจารย์ศราวุธ เอกบาง) 3.การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขาที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง และเป็นธรรมของชุมชนในพื้นที่บ้านแจ้คอน (หมู่ 6) และบ้านแจ้คอน(หมู่ 2) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (หัวหน้าโครงการอาจารย์สิงหา คำมูลตา) 4.การแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย(หมู่ 3) และ บ้านทุ่งผึ้ง(หมู่ 4) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (หัวหน้าโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร สุรินทร์)

         โดยโครงการฯ นี้ ได้รับงบประมาณ 1,800,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 18 เดือน ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หัวหน้าอุทยานถ้ำผาไท ในการเข้าร่วมเวทีชี้แจงและร่วมวางแผนในการดำเนินงานวิจัยในด้านต่างๆ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา