โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน  BRIC Program พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Program พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 กันยายน 2561 ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน International Class Program : BRIC Program  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของทั้งสองสถาบันตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในยุคนั้นมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการบรรยายในระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรม Agicultural Camp เพื่ออบรมนักศึกษาสาขา Plant Science และ Animal Husbandry จากมหาวิทยาลัยบราวิจายา ร่วมกับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์  
          โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน International Class Program : BRIC Program เริ่มต้นในปีการศึกษา  2559 เพื่อจัดการศึกษานานาชาติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย (University of Braeijaya) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ  Brawijaya-RMUTL International Class Program : BRIC Program ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย (University of Brawijaya) ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเรียนร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง  ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมี Option ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถเลือกฝึกงานก่อนหรือหลัง BRIC Program  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวในตอนท้าย
          BRIC Program  เป็นโครงการนำร่องในการจัดการศึกษานานาชาติรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบราวิจายา (University Of Brawijaya) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (Rajamangala University of Technology Lanna) เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ทางวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ วท.บ.พืชศาสตร์ และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่าน ลำปาง และพิษณุโลก
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : พจมาศ  คำปันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา