โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสมเกียรติ  วันทา ผู้จัดการฝ่ายทั่วไปเป็นผู้แทนบริษัทฯ
          การบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  โดยบริษัทแม็คโครให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษา  และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผ่านทางนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย           ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมีระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการ
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา