โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชื่อดัง เป็นวิทยากร
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อให้นำความรู้ทางการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการด้านตลาด เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจ และความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น
         ด้านนางสาวเจนจิรา วงค์จา นักศึกษาประธานสาขาการตลาด กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาการตลาด  ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาการตลาด ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 2  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรการตลาดนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต
         การจัดสัมมนาดังกล่าว มีอาจารย์ญาดา คำลือมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจากคุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชื่อดัง เป็นวิทยากร  โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 100 คน นักศึกษาประธานสาขากล่าวในตอนท้าย
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว / ขอบคุณภาพ : นักศึกษาสาขาการตลาดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา