โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” สร้างทักษะปฏิบัติแก่นักเรียนนักศึกษาร่วมสายอาชีพในอนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” สร้างทักษะปฏิบัติแก่นักเรียนนักศึกษาร่วมสายอาชีพในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”  ในวันจันทร์ 27 สิงหาคม 2561   ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การที่นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวของไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตได้
         ด้านนางสาวศิริพร  มณีมัญชุพร  นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Seminar on Tourism and Hotel)  โดยมีอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วิธีการดำเนินงานการจัดโครงการสัมมนา  มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดสัมมนาคณะผู้จัดทำโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว จึงจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดลำดับความสำคัญของวิธีการปฐมพยาบาลแก่นักท่องเที่ยวเบื้องต้นเพื่อลดอันตราย การวางแผนป้องกันหลังการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน การขนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
         ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายเรื่อง“ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว”  และกู้ชีพพานร่วมใจ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  นักศึกษาสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตลอดจน คณะผู้จัดนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร. ล้านนา ลำปาง และท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ทั้งสิ้น 100 คน  นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวในตอนท้าย
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ/ที่มาของข่าว : อ.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา