โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 256
          ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกำหนดเป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงทำประกาศกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการทำงาน คุณลักษณะที่ 2 ความรู้ คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม คุณลักษณะที่ 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
           ด้าน ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักทักษะทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะทางด้านพืชศาสตร์และภูมิทัศน์ ทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ ทักษะทางด้านประมง และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน ซึ่งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างดี
           สำหรับนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของพื้นที่ลำปาง ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  30 - 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านต่อไป รองคณบดีฯกล่าวในตอนท้าย
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
                ที่มาของข่าว : พจมาศ  คำปัน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา