โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                14 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2  พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหนึ่งคณะที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21
                ด้านอาจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม แบ่งฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 3 ฐาน ประกอบด้วยฐาน การเรียนรู้ Amazing color design  ฐานการเรียนรู้ Fishery Resin Handmade ฐานการเรียนรู้ Salad Roll & Drinking yoghurt และการฝึกอบรมครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  โดย Embedded System & Education Tools
                สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรฝึกอบรมกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  โดย Embedded System & Education Tools และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแก่นักเรียนในแต่ละกิจกรรม
                ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา