โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 816 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๙ น. อาจารย์ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก   คุณจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

           สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลำปางดังกล่าว ประกอบไปด้วย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง สำนักงานจัดหางาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มวีลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัตน์ธารา

                ด้านคุณจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง กล่าวเสริมว่า การดำเนินการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ด้านการเรียนการสอน ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างกลไกในการส่งต่อข้อมูลของเด็กและเยาวชน ตลอดจนร่วมกันร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาบำบัด แก้ไขฟื้นฟู อาชีพสำหรับเด็ก เยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายหลังได้รับการปล่อยตัว จากสถานแรกรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ โดยได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และไม่หวนกลับมาทำความผิดอีกครั้ง

ขอบคุณภาพ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา