โลโก้เว็บไซต์  คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง

         18 กรกฏาคม 2561  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv ของท่านอดีตนายกสโมสรโรตารี บุญคุ้ม เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง

          นอกจากนี้ มทร.ล้านนา จะร่วมกันผลิตเครื่องโดยนักศึกษาและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการขาย การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ด้านบริการชุมชน สร้างอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและลดการเผา ลดควัน นำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การขอคำปรึกษา นายก บุญคุ้ม เรื่องการจัดงาน ปั่นจักรยาน Bike for health and Environment ครั้งที่ 4 ที่จะจัดร่วมกันระหว่างสโมสรโรตารีลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว : อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา