โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์ที่สาม ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่’61 ยังเข้มข้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์ที่สาม ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่’61 ยังเข้มข้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       แผนกภาษาตะวันตกและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้กระบวนการเรียนแบบเน้นการสื่อสาร Communicative  Approach เน้นการใช้ทักษะ  เชิงปฏิบัติ Active Learning ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าว มีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่จัดการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน

         ด้านอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีการเวียนกลุ่มนักศึกษาเข้าตามฐานแต่ละทักษะในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีความพร้อมในการเข้าสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                           

        สำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกำหนดการเรียนรวม 5 สัปดาห์ ได้แก่ วันเสาร์ที่30 มิถุนายน วันเสาร์ที่7, วันเสาร์ที่ 14, วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม โดยมีอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันตก กล่าวปิดท้าย

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1548ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา